توضیحات پروژه

جناب آقای مهندس داود نجفی راد

موفق به اخذ گواهینامه ایمنی و بهداشت کار در عملیات پیمانکاری ویژه صاحبان کار و کارفرمایان

در مورخه 94/08/18

از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی