توضیحات پروژه

شرکت مهندسی مثلث آتش پارس

موفق به اخذ تاییدیه سیستم اعلام حریق گلوبال فایر(GFE)  ساخت پرتغال

از سازمان محترم آتش نشانی اصفهان

در مورخه 92/06/07

به مدت سه سال