ساختمان تجاری اداری بزرگ تشریفات

توضیحات پروژه

ساختمان تجاری و ادارای تشریفات

محل اجرا : اهواز

نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق هوشمند آدرس پذیر پروتک