کیلینیک تخصصی امید

توضیحات پروژه

کلینیک تخصصی امید

محل اجرا : اصفهان

نصب و راه اندازی سیستم اعلام  حریق هوشمند آدرس پذیر پروتک