خوابگاه پسران دانشگاه صنعتی

توضیحات پروژه

خوابگاه پسران  دانشگاه صنعتی  اصفهان

نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر

با برند پروتک انگلستان