درمانگاه تخصصی تیران و کرون

توضیحات پروژه

درمانگاه تخصصی تیران و کرون

محل اجرا : تیران

نصب و راه اندازی سیستم اعلام  حریق هوشمند متعارف پروتک