بیمارستان امیرالمومنین

توضیحات پروژه

بیمارستان امیرالمومنین

نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر

با برند پروتک انگلستان