بیمارستان امیرالمومنین شهرضا

توضیحات پروژه

بیمارستان امیرالمومنین 

محل اجرا : شهرضا

نصب و راه اندازی سیستم اعلام  حریق هوشمند آدرس پذیر پروتک