بیمارستان اسعدآباد همدان

توضیحات پروژه

بیمارستان اسعدآباد 

محل اجرا : همدان

نصب و راه اندازی سیستم اعلام  حریق هوشمند متعارف پروتک