درمانگاه تخصصی تیران و کرون

توضیحات پروژه

درمانگاه تخصصی تیران و کرون

نصب و راه اندازی سیستم هوشمند اعلام حریق آدرس پذیر

با برند پروتک   انگلستان

اتمام پروژه: 97/04/20