بیمارستان امیرالمومنین اصفهان

توضیحات پروژه

بیمارستان امیرالمومنین 

محل اجرا : اصفهان- احمدآباد

نصب و راه اندازی سیستم اعلام  حریق هوشمند آدرس پذیر پروتک