مهمانسرا دانشگاه صنعتی

توضیحات پروژه

مهمانسرای دانشگاه صنعتی

محل اجرا : اصفهان

نصب و راه اندازی سیستم اعلام  حریق هوشمند آدرس پذیر پروتک